SOUTĚŽTE S PAULOU

Úplná pravidla soutěže Dr. Oetker „Akce s Paulou – 50 výher každý den“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Dr. Oetker „Akce s Paulou – 50 výher každý den“ (dále jen „soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který v úplnosti a závazně upravuje pravidla této soutěže (dále jen „pravidla soutěže“). Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Organizátorem soutěže je: 

Společnost Dr. Oetker, spol. s r.o., se sídlem Kladno - Kročehlavy, Americká ul. 2335, PSČ 272 01, Česká republika, IČ: 483 62 425, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 40137 (dále jen „organizátor“).

2. Doba a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá v době od 13. 9. 2021 do 24. 10. 2021 včetně (dále jen „doba konání soutěže"), na celém území České republiky. 

3. Ceny soutěže: 
V případě řádného zapojení se do soutěže a splnění všech podmínek soutěže uvedených v těchto pravidlech mohou soutěžící vyhrát „Plyšovou hračku Paula“ dále jen „výhra“  

Celkově bude v soutěži předáno 2100 výher (každý den 50 výher). 
 
4. Podmínky účasti v soutěži:

4.1. Soutěže se může zúčastnit jen fyzická osoba starší 16 let, která je plně svéprávná (způsobilá k právním úkonům) a má doručovací adresu na území České republiky.

4.2. Důležitou podmínkou platné účasti je:

a) nákup akčního balení 2x 100 g pudingu Paula s označením soutěže na obalu (dále jen „akční balení“), které může být v jedné ze čtyřech příchutí. V každém akčním balení, na vnitřní straně, označeném názvem akce je uveden soutěžní kód (dále jen „soutěžní kód“).

b) vyplnění soutěžního formuláře na internetové stránce organizátora: www.oetker.cz/paula-soutez (dále jen „internetová stránka“) v rozsahu povinně poskytovaných údajů: jméno, příjmení, poštovní adresa (ulice, PSČ a město), e-mailová adresa

c) zadání platného promočního kódu.

4.3. Do soutěže se jeden soutěžící může zapojit po dobu jejího trvání opakovaně s tím, že konkrétní soutěžní kód může být zařazen do slosování pouze jednou.

4.4. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zástupci a zaměstnanci organizátora, stejně tak i osoby jim blízké v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) “). V případě, že se výhercem soutěže stane tato osoba a organizátor se o této skutečnosti dodatečně dozví, výhra v soutěži jí nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže. V případě, že se dodatečně zjistí, že výherce je zaměstnancem organizátora soutěže nebo osobou mu blízkou a tento už cenu převzal, je povinný tuto cenu neprodleně vrátit zpět organizátorovi soutěže, a pokud to již pro povahu věci není možné, je povinný nahradit organizátorovi soutěže celou hodnotu přijaté výhry.

4.5. Osoby nesplňující podmínky pro účast v soutěži a/nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se tato osoba i oproti uvedenému stala účastníkem soutěže a/nebo výhercem soutěže (např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací), může být ze soutěže vyloučena (resp. vyřazena) a nemá nárok na výhru, která bez náhrady propadá ve prospěch organizátora. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího ze soutěže, a to obzvláště v případě podezření, že soutěžící dosáhl účasti nebo výsledku v soutěži podvodným jednáním, jednáním v rozporu s pravidly soutěže či v rozporu s dobrými mravy (bez ohledu na skutečnost, zda se bude jednat o jednání soutěžícího či jiné osoby). Toto rozhodnutí organizátora je konečné a bez možnosti odvolání. 

 

5. Podstata a vyhodnocení soutěže:

5.1. Podstata soutěže spočívá v zadání soutěžního kódu na internetových stránkách a vylosování vítězných soutěžních kódů. Výhercem příslušné výhry je osoba splňující podmínky stanovené v těchto pravidlech soutěže, která správně vyplnila registrační formulář a zadala soutěžní kód, který byl k danému soutěžnímu dni organizátorem vylosován (dále jen „výherce“).

i. Soutěžní kódy bude možné zadávat počínaje dnem 13. 9. 2021 do 24. 10. 2021 od 00:00 do 23:59 hodin (dále jen „soutěžní dny“ a jednotlivě „soutěžní den“), přičemž soutěžní kódy zadané před prvním soutěžním dnem budou zařazeny do slosování společně se soutěžními kódy zadanými dne 13.  9. 2021. Po uplynutí soutěžního dne bude daný soutěžní den uzavřen a bude možnost zadat promoční kód na další soutěžní den. Zadávání promočních kódů končí 24. 10. 2021 ve 23:59 hodin.

ii. Po uplynutí každého soutěžního dne bude vždy následující den do 15:00 hodin náhodně vylosováno 50 výherců příslušného soutěžního dne. V případě, že pro jednotlivý soutěžní den bude nižší počet zadaných soutěžních kódů než 50, losování neproběhne a všechny soutěžní kódy se považují za vylosované. Zbývající výhry nerozdělené za příslušný soutěžní den propadávají organizátorovi.

iii. Po losování bude všem výhercům odeslán informační email o výhře nejpozději do 48 hodin od dne kdy proběhlo losování a to na e-mailovou adresu poskytnutou zapojením do soutěže.

iv. Všem, kteří nevyhráli, bude odeslán informační e-mail. Tento e-mail bude odeslaný nejpozději do jednoho týdne od dne, kdy proběhlo losování a to na e-mailovou adresu poskytnutou zapojením do soutěže.

v. Výherci daného soutěžního dne získají výhru podle článku 3. těchto pravidel soutěže.

vi. Po skončení soutěžního dne budou vždy následující den na internetové stránce zveřejněné vítězní kódy.

5.2. Losování výherců cen soutěže pro příslušné kolo soutěže zajistí organizátor.

5.3. Výherce není oprávněn požadovat od organizátora soutěže namísto udělené výhry soutěže finanční kompenzaci ve výši běžné prodejní ceny výhry soutěže nebo jakoukoliv jinou věcnou cenu.

5.4. Výherci budou o výhrách vyrozuměni bez zbytečného odkladu po jejich určení, a to prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu poskytnutou a získanou od daného soutěžícího zapojením se do soutěže. 

5.5. Předání výher bude organizačně zajišťovat organizátor. Výhra bude výherci odeslána způsobem určeným organizátorem, především prostřednictvím pošty a to nejpozději do tří týdnů od vyrozumění o výhře. V případě, že se nepodaří výhru výherci za sjednaných podmínek předat, nárok výherce na její získání v plném rozsahu a bez jakékoliv náhrady zaniká.

5.6. Předání výher může být podmíněno prokázáním splnění podmínek podle těchto pravidel soutěže (mj. zejména podmínek podle bodu 4.1 těchto pravidel soutěže), předložením průkazu totožnosti (např. Občanský průkaz) za účelem ověření údajů o totožnosti výherce jakož i podpisem předávacího protokolu, připraveného a poskytnutého ze strany organizátora.
 
6. Další podmínky soutěže:

6.1. Osobní údaje účastníků jsou zpracovávány na základě samostatného souhlasu, který účastník uděluje současně se zapojením se do soutěže.

6.2. Zapojením se do soutěže účastník soutěže výslovně potvrzuje, že tímto nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jakéhokoliv jiného subjektu. Účastník soutěže především výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje.

6.3. Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži a udělením práv a souhlasů dle těchto pravidel včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících ochranu osobnosti, ochranu osobních údajů, jako i dalších právních předpisů. V případě, pokud vyjde najevo, že účastník soutěže svým konáním porušil práva třetí osoby, je za takové porušení plně zodpovědný.

6.4. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.

6.5. Na výhru není právní nárok. Výhry v soutěži není možné vymáhat soudní cestou a ani za ně žádat jinou protihodnotu nebo náhradu finanční nebo nefinanční povahy.

6.6. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit či upravit pravidla soutěže, stejně tak právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit či úplně zrušit, a to i bez udání důvodu a poskytnutí náhrady.

6.7. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností interpretovat tato pravidla soutěže a rozhodovat o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

6.8. Organizátor nezodpovídá za jakékoliv technické problémy související se soutěží, především problémy při fungování internetové stránky, včetně problémů na straně přepravců, telefonních operátorů nebo jiných subjektů.

6.9. Organizátor nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Výherci nevzniká právo výhru reklamovat. Organizátor si vyhrazuje právo výhru dle těchto pravidel nahradit jinou výhrou podobného typu a odpovídající hodnoty, stejně jako měnit podmínky odevzdání výhry.
 
7. Závěrečné ustanovení:

7.1. Tyto pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem 13. 9. 2021.

7.2. V případě rozporu ustanovení pravidel soutěže a propagačních materiálu týkajících se soutěže a/nebo nejasností týkajících se výkladu těchto pravidel soutěže nebo propagačních materiálu soutěže, se budou aplikovat příslušní ustanovení těchto pravidel soutěže a výklad organizátora.

7.3. Na právní vztahy neupravené těmito pravidly soutěže se budou aplikovat příslušné ustanovení Občanského zákoníku, které jsou svým obsahem a účelem nejbližší.

7.4. V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této soutěže nebo které vznikli v souvislosti s ní, se jednotliví účastníci a organizátor zavazují, že jich budou řešit vzájemnými jednáními a dohodou. Pokud by se spor nepodařilo vyřešit vzájemnými jednáními a dohodou, na jeho řešení bude příslušný obecný soud České republiky.

7.5. Tyto pravidla soutěže jsou během celé doby soutěže také zveřejněny na internetové stránce www.oetker.cz/paula-soutez.

7.6. S případnými dotazy je možné se obrátit e-mailem na hotline@oetker.cz
 
V Kladně, dne 5. 9. 2021

Souhlas se sledováním

Byli bychom rádi za váš souhlas, abychom my a naši partneři mohli používat soubory cookies a podobné technologie a mohli díky tomu pochopit, jak naše internetové stránky využíváte. Umožní nám to lépe porozumět vašemu uživatelskému chování a můžeme mu naše internetové stránky přizpůsobit. Dále bychom spolu s našimi partnery rádi používali tyto údaje pro vytváření personalizovaných nabídek na jejich platformách. Pokud s tím souhlasíte, klikněte, prosím, na „Souhlasím“. Podrobnější informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Svůj názor můžete změnit kdykoliv.

Nezbytné funkce

K zajištění základních funkcí našich internetových stránek potřebujeme soubory cookies a podobné technologie. Patří sem např. uložení těchto nastavení. Je nezbytně nutné, abyste je nevypínali.

Vždy aktivní
Analýzy a personalizace

Dále bychom se rádi dozvěděli, jak využíváte naše internetové stránky, abychom je pro vás a ostatní uživatele mohli optimalizovat. Pro tento účel používáme soubory cookies a podobné technologie mapující chování uživatelů, což nám pomáhá vylepšit pro vás naši nabídku.

Ano

Odmítám

(Re-)Marketing / sdílení údajů se třetími stranami

Pro uzpůsobení našich marketingových kampaní vašim potřebám potřebujeme shromáždit údaje o tom, jak se na naše internetové stránky dostáváte a jak interagujete s našimi reklamami. Díky tomu pro vás můžeme vytvářet nejen lepší reklamy, ale také obsah. Naši marketingoví partneři tyto informace používají také ke svým vlastním účelům, např. k personalizaci vašeho účtu nebo profilu na jejich platformě.

Ano

Odmítám