Flag

Dr. Oetker

Pravidla soutěže
Více

Pravidla soutěže Dr. Oetker Česká republika (dále jen „Pravidla“)

Úvodní ustanovení

Obchodní společnost Dr. Oetker, spol. s r.o., IČO 483 62 425, se sídlem Kladno – Kročehlavy, Americká ul. 2335, PSČ 27201 (dále jen „Pořadatel“) se rozhodl uspořádat marketingovou akci – spotřebitelská soutěž Pořadatele s názvem Soutěž – Vanilka mletá Dr. Oetker Česká republika (dále jen „Soutěž“)

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností interpretovat tato Pravidla Soutěže a rozhodovat o všech záležitostech týkajících se Soutěže a v odůvodněných případech změnit Pravidla i v průběhu trvání Soutěže.

Soutěž a vztahy mezi Účastníkem a Pořadatelem se řídí právním řádem České republiky.

Základní informace

Soutěž je časově omezená marketingová akce Pořadatele a probíhá v časovém období uvedeném v příspěvku soutěže zveřejněném na facebookové stránce Pečeme s láskou nebo na instagramovém profilu @droetker_cz.

Organizátorem soutěže je společnost DIVINO s. r. o., IČO: 46 492 542, se sídlem Jeséniova 4/E, Bratislava 831 01, Slovenská republika, která pro Pořadatele zajišťuje technickou a organizační realizaci Soutěže.

Účastník

Účastníkem Soutěže se smí stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice, která splní další podmínky Soutěže uvedené v těchto Podmínkách (dále jen „Účastník“). Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.

Soutěže se nesmí účastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců Pořadatele, obchodní partneři a dodavatelé Pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků, osoby podílející se na organizaci Soutěže, a dále osoby výše uvedeným osobám blízké v souladu s ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Podmínky účasti v Soutěž

Pro účast v Soutěži musí Účastník
1. Odpovězte správně na soutěžní otázku, kterou naleznete na facebookové stránce Pečeme s láskou nebo na instagramovém profilu @droetker_cz.

Účastník může být jednostranným rozhodnutím Pořadatele vyřazen ze soutěže v případě, že:
a) úmyslně poskytl nesprávné informace o své osobě;
b) vyplnil údaje nečitelně či neúplně;
c) zneužil mechanismus a výhod účasti v Soutěži nebo jinak porušil pravidla.

Princip a vyhodnocení soutěže

Výhercem soutěže se stane ten Účastník, který svým tipem odpoví správně. V případě shodných odpovědí
si Pořadatel vyhrazuje právo zvolit náhodného výherce, pomocí generátoru.

Cenou pro výherce je cena definovaná v zadání soutěže. Výherce bude kontaktován Pořadatelem ve vlákně pod soutěží a bude informován o datu a způsobu předání výhry.

V případě, že výherce výhru odmítne, Organizátor výhru poskytne dalšímu Účastníkovi, tj. takovému účastníkovi, který byl svým tipem druhý nejbližší správné odpovědi. Takový postup zvolí Pořadatel vždy maximálně 3x v daném soutěžním týdnu a pokud takto nebude výherce vybrán, vyhrazuje si Pořadatel právo použít výhru k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

Výhry budou předány výhercům nejpozději do 30 dnů od ukončení každého soutěžního týdne a to způsobem individuálně domluveným mezi Pořadatelem a vítězným Účastníkem.

Odpovědnost Pořadatele za průběh Soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí v souvislosti s pořádáním a průběhem Soutěže. Zároveň si Pořadatel vyhrazuje právo v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku ze Soutěže, včetně práva vyloučit některého z účastníků ze Soutěže v případě porušení pravidel Soutěže či všeobecně platných právních předpisů.

Na výhry v Soutěži není právní nárok. Výhru není možné vyplatit v hotovosti či vyměnit za jiné náhradní plnění, ani ji nelze vymáhat právní cestou. Účastník nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy Pořadateli Soutěže.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Účastník v souvislosti se svou účastí v Soutěži poskytne Pořadateli osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa pro doručování a případně další osobní údaje požadované Pořadatelem pro účely vypořádání výhry (dále jen „Osobní údaje“). Pořadatel je správcem Osobních údajů.

Zpracování Osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněného zájmu Pořadatele, tj. pro účely realizace Soutěže, informování Účastníka o výhře a vypořádání výhry. Vítězným Účastníkům Soutěže bude výhra darována, proto je nezbytné Osobní údaje zpracovávat i pro účely plnění příslušné darovací smlouvy s dotčeným Účastníkem, resp. pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Účastníka vyjádřenou jeho účastí v Soutěži.

Poskytnutí Osobních údajů je podmínkou účasti Účastníka v soutěži, informování účastníka soutěže o výhře a vypořádání výhry. Pořadatel bude zpracovávat Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání Soutěže a na dobu nutnou pro informování o výhře a vypořádání výhry, nejpozději jeden měsíc po skončení Soutěže a odeslání výher vítězným Účastníkům.

Po zániku účelu zpracování budou Osobní údaje Účastníka Soutěže smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný právní důvod. Účastník má právo požadovat přístup ke svým Osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zpracování osobních údajů Pořadatelem podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Jestliže Účastník nabyde dojmu, že jakékoliv zpracování Osobních údajů probíhá v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

Účastník může kdykoliv kontaktovat Pořadatele na adrese uvedené v hlavičce těchto Pravidel nebo na e-mailové adrese: sivcakova@divino.sk, socialmedia@oetker.cz.


V Kladně, dne 18. 9. 2023

1111Sledujte nás
Sledujte Dr. Oetker na sociálních sítích